Koordinacija izolacije

Koordinacija izolacije u VN postrojenjima predstavlja složen zadatak usklađivanja broja, mesta ugradnje i karakteristika odvodnika prenapona i drugih zaštitnih naprava sa izolacionom čvrstoćom električne opreme.


Usluga izrada studija

Izrada studija koordinacija izolacije sa predlogom mera za poboljašnje zaštite opreme od prenapona u skladu sa važećom regulativom i u skladu sa kriterijumima za dobro izabranu izolaciju opreme definisanih internacionalnim standardima.

Analiza prenaponskih prilika primenom specijalizovanog softverskog alata razvijenog na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

  • Izbor stepena izolacije energetske opreme
  • Izbor karakteristika i optimalan broj i položaj odvodnika prenapona u transformatorskim stanicama
  • odelovanje elemenata i formiranje zamenskim šema za proračune prenaponskih prilika
  • Analiza ugroženosti opreme u transformatorskih stanicama od atmosferskih i sklopnih prenapona
  • Proračun rizika kvara izolacije opreme primenom determinističkih i statističkih metoda
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.