PROJEKTOVANJE

Global Substation Solutions d.o.o Beograd pruža usluge projektovanja kompletnih (elektro i građevinski deo) transformatorskih stanica za sve naponske nivoe do 400kV:

 • Izrada studija opravdanosti
 • Izrada studija koordinacije izolacije
 • Izrada idejnih rešenja
 • Izrada idejnih projekata
 • Izrada projekata za građevinsku dozvolu
 • Izrada projekata izvedenog objekta

U procesu izrade projektne dokumentacije se koristi važeća međunarodna i nacionalna regulativa (Zakoni, pravilnici, standardi, tehnička uputstva i druga akta).

 • 2017. godina
  • Izrada šema delovanja i vezivanja, izrada elektromontažnog dela Glavnog projekta i projekta izvedenog stanja TS 110/10kV Beograd 23 (2017.)
  • Izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta za telekomunikacije i Projekta za izvođenje telekomunikacija za TS Možura 110/30kV (2017.)
  • Izrada tehničke dokumentacije za ozakonjenje neenergetskih objekata u AD "EMS" (2017.)
 • 2016. godina
  • Izrada kompletne tehničke dokumentacije (idejni, pojekat za građevinsku dozvolu i projekta za izgradnju – elektro i građevinski deo) za TS 110/35/10kV „Kopaonik“ (2016.)
  • Primarno projektovanje - Demontaza VF prigusnica i zamena primarnih 400kV veza: Lovedean-Mannington-Nursling, Velika Britanija (2016.)
  • Primarno projektovanje - Demontaza VF prigusnica i zamena primarnih 275kV veza: West Boldon-Hartlepool, Velika Britanije (2016.)
  • Usluge angažovanja projektantskog nadzora na adaptaciji TS 110/35kV u TO Novi Beograd (2016-2017.)
  • Projekat za izvođenje adaptacije TS 110/35kV u TO Novi Beograd (2016-2017.)
  • Izrada 3D prikaza za potrebe ispravnosti rešenja, odabira varijantnih rešenja i prezentacija za potrebe aerodroma “Nikola Tesla” (2016-2017.)
  • Sekundarno projektovanje – zamena sistema za kontrolu i zaštitu u TS Currie 275/132 kV , Velika Britanija (2016-2017.)
 • 2015. godina
  • Sekundarno projektovanje – izrada šema vezivanja za polje Drakellow, TS Oldbury, V.Britanija (2015.)
  • Primarno projektovanje – zrada crteža za TS “Pentir-Wilfa”, V.Britanija (2015.)
  • Izrada projektne dokumentacije za zamenu primarne opreme u TS Beograd 1, 110/35/10 kV (2015.)
  • Primarnog projektovanje, crteži dispozicije i elevacije TS “Muaithebheal”, V.Britanija (2015.)
  • Konsultanske usluge – Studija opravdanosti i Idejni projekti  TS 110/35kV Vilusi, DV polje TS 110/35kV Herceg Novi, TS 400/110/35kV Brezna II faza (2015.)
  • Izrada projekta rekonstrukcije komandne table regulacionog transformatora 110/35kV u LI HE – HE „Potpeć“ (2015.)
  • Izrada Projekta za dozvolu sa detaljima za izvođenje za izgradnju i priključenje 35kV kablovskog voda TS 110/35kV Pirot II – TS 35/10kV Tigar i TS 35/10kV Tigar – TS 35/10kV Pirot 4 (2015.)
  • Izrada studija – studije opravdanosti, studija životne sredine, studija koordinacije izolacije za TS 110/35/10kV Kopaonik (2015.)
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.